cart.general.title

Tiêu chuẩn NET ZERO: Các từ viết tắt và bảng thuật ngữ

I. CÁC TỪ VIẾT TẮT

VTẾT TẮT

NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ

DỊCH NGHĨA

AFOLU

Agriculture, Forestry and Other Land Use

Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Các Sử dụng Đất khác

BECCS

Bioenergy with carbon capture and storage

Năng lượng sinh học với khả năng thu hồi và lưu trữ carbon

BVCM

Beyond value chain mitigation

Vượt qua việc giảm thiểu chuỗi giá trị

CDR

Carbon Dioxide Removal

Loại bỏ khí CO2

COP

Conference of the Parties

Hội nghị các bên tham gia

CO2

Carbon dioxide

Khí CO2

DAC

Direct Air Capture

Thu gom khí trực tiếp

EAG

SBTi Net-Zero Expert Advisory Group

Nhóm Tư vấn Chuyên gia về Net-Zero của SBTi

FLAG

Forest, Land and Agriculture

Rừng, Đất đai và Nông nghiệp

GHG

Greenhouse Gas

Khí gây hiệu ứng nhà kính

ICT

Information and Communications Technology

Công nghệ thông tin và truyền thông về môi trường

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu

LUC

Land-use change

Thay đổi sử dụng đất

LULUCF

Land-use, Land-use change and Forestry

Sử dụng đất, Thay đổi sử dụng đất và Lâm nghiệp

NBS

Nature-based solutions

Giải pháp dựa trên tự nhiên

NZE

IEA’s Net Zero Emissions by 2050 Scenario

Kịch bản Khí nhà kính Net Zero đến năm 2050 của AIE

REC

Renewable energy certificate

Chứng nhận năng lượng tái tạo

REDD

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation

Giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng

REIT

Real Estate Investment Trust

Quỹ đầu tư Bất động sản

SAG

SBTi Scientific Advisory Group

Nhóm Tư vấn Khoa học của SBTi

SBT

Science-based target

Mục tiêu dựa trên khoa học

SBTi

Science Based Targets initiative

Sáng kiến Mục tiêu Dựa trên Khoa học

SDA

Sectoral Decarbonization Approach

Phương pháp Giảm thiểu Khí nhà kính trong ngành

SME

Small and medium-sized enterprise

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

SR15

IPCC Special Report on 1.5˚C

Báo cáo Đặc biệt IPCC về 1,5°C

TAG

SBTi Technical Advisory Group

Nhóm Tư vấn Kỹ thuật của SBTi

TTW

Tank-to-wheel

Từ bể nhiên liệu đến bánh xe

UNEP

The United Nations Environment Program

Chương trình Môi trường Liên hợp Quốc

UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change

Khung công ước Môi trường Liên hợp Quốc về Biến đổi khí hậu

vPPA

Virtual power purchase agreement

Hiệp ước mua sắm năng lượng ảo

WRI

World Resources Institute

Viện Nghiên cứu Tài nguyên Thế giới

WTT

Well-to-tank

Từ nguồn nhiên liệu đến bể nhiên liệu

WTW

Well-to-wheel

Từ nguồn nhiên liệu đến bánh xe

WWF

World Wide Fund for Nature

Quỹ Quốc tế Về Thiên nhiên Thế giới

II. BẢNG CHÚ GIẢI CÁC THUẬT NGỮ

Thuật ngữ

Sự định nghĩa

Bình luận thêm

Abatement

Giảm bớt

Các biện pháp mà các công ty thực hiện để ngăn chặn, giảm thiểu hoặc loại bỏ các nguồn phát thải khí nhà kính trong chuỗi giá trị của họ. Các ví dụ bao gồm giảm sử dụng năng lượng, chuyển sang năng lượng tái tạo và giảm sử dụng phân bón hóa học.

Also see:
• Decarbonization
• Mitigation

Absolute reduction

Giảm tuyệt đối

Phương pháp được sử dụng để tính toán các mục tiêu giảm phát thải tuyệt đối yêu cầu các tổ chức giảm lượng phát thải hàng năm theo một lượng phù hợp với các lộ trình giảm thiểu cơ bản. Còn được gọi là "sự co tuyệt đối".

Also see:
• Sector-specific intensity
convergence
• Science-based target
methods

Beyond value chainmitigation (BVCM)

Ngoài việc giảm nhẹ chuỗi giá trị (BVCM)

Hành động giảm thiểu hoặc đầu tư nằm ngoài chuỗi giá trị của công ty, bao gồm các hoạt động tránh hoặc giảm phát thải khí nhà kính hoặc loại bỏ và lưu trữ khí nhà kính từ khí quyển.

Examples of BVCM include:
•Forestry, e.g.,
Jurisdictional (ReducingEmissions from
Deforestation and ForestDegradation) REDD+
•Conservation projects,
e.g., peatland or
mangrove
•Energy efficiency, e.g.,
cookstove projects
•Methane destruction,
e.g., landfill gas projects
•Renewable energy, e.g.,
solar/wind/biogas
•Industrial gases, e.g.,
N2O destruction at nitricacid facilities
•Scale-up of Carbon
Dioxide Removal (CDR)technologies, e.g., DirectAir Capture (DAC) andStorage.

Bioenergy

Năng lượng sinh học

Năng lượng sinh ra từ quá trình đốt cháy sinh khối. Trong một số trường hợp nhất định, năng lượng sinh học được coi là 'trung hòa carbon' vì lượng khí thải CO 2 liên quan đến quá trình đốt cháy được cân bằng bởi CO 2 được cô lập trong quá trình tăng trưởng nguyên liệu năng lượng sinh học.

 

Biomass emissions

Phát thải sinh khối

Vật liệu hữu cơ có sẵn trên mặt đất và dưới mặt đất, sống và chết, ví dụ như cây cối, hoa màu, cỏ, rác cây, rễ cây, v.v.

 

Carbon DioxideRemoval (CDR)

Loại bỏ Carbon Dioxide (CDR)

Theo Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), “các hoạt động nhân tạo loại bỏ CO 2 khỏi

khí quyển và lưu trữ lâu dài nó trong các bể chứa địa chất, trên cạn hoặc đại dương hoặc trong các sản phẩm”. Việc loại bỏ có thể dựa vào thiên nhiên, địa chất hoặc kết hợp.

 

Climate changemitigation

Giảm nhẹ biến đổi khí hậu

Theo IPCC, “sự can thiệp của con người nhằm giảm lượng khí thải hoặc tăng cường hấp thụ khí nhà kính”.

Also see:
•Mitigation strategy

Compensation (legacyterminology used inearlier versions of the SBTi Net-ZeroStandard)

Bồi thường (thuật ngữ kế thừa được sử dụng trong các phiên bản trước của SBTi Tiêu chuẩn Net-Zero )

Các hành động mà công ty thực hiện để giúp xã hội tránh hoặc giảm lượng khí thải bên ngoài chuỗi giá trị của họ.

SBTi đang loại bỏ thuật ngữ này khỏi việc sử dụng trong tài liệu của mình.
Also see:
•Greenhouse gases
•Value chain emissions

Corporate climatetargets

Mục tiêu khí hậu doanh nghiệp

Các mục tiêu do một công ty đặt ra để giảm tác động của nó đến khí hậu. Các mục tiêu có thể bao gồm nhiều loại phát thải khí nhà kính trong các hoạt động khác nhau của công ty (ví dụ: hoạt động, chuỗi giá trị hoặc sản phẩm) và có thể sử dụng biện pháp giảm thiểu, đền bù hoặc trung hòa phát thải.

Also see:
•Abatement
•Compensation
•Neutralization

Cross-sector pathway

Lộ trình liên ngành

Lộ trình một kích thước phù hợp cho tất cả các công ty để tính toán các mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học (SBT) về mức giảm tuyệt đối trong ngắn hạn và dài hạn, đủ điều kiện cho tất cả các công ty ngoại trừ các công ty trong ngành năng lượng, vận tải hàng hải hoặc FLAG (Rừng, Đất đai và Nông nghiệp) các lĩnh vực.

Also see:
•Sector-specific pathways

Decarbonization

Khử cacbon

Quá trình giảm hoặc loại bỏ lượng khí thải CO 2 liên quan đến điện, công nghiệp và giao thông.

Also see:
•Abatement

Emissions (or GHG) inventories

Tồn kho phát thải (hoặc GHG)

Theo Nghị định thư GHG, “danh sách đã được định lượng về một nguồn và phát thải khí nhà kính của tổ chức.” Kiểm kê phát thải thường bao gồm phát thải ở phạm vi 1, 2 và 3.

Also see:
•Scope 1 inventory
•Scope 2 inventory
•Scope 3 inventory

Forest, land andagriculture (FLAG)emissions

Phát thải rừng, đất và nông nghiệp

FLAG chỉ định dự án Rừng, Đất đai và Nông nghiệp SBTi, các lĩnh vực, phương pháp và mục tiêu. Các thuật ngữ phát thải liên quan đến FLAG và phát thải Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Sử dụng đất khác (AFOLU) được sử dụng thay thế cho nhau trong Hướng dẫn FLAG của SBTi.

Other similar related terms areAFOLU and Land-use, Land-usechange and Forestry (LULUCF;AFOLU and agriculture GHGs)

Global emissionsbudget

Ngân sách phát thải toàn cầu

Ngưỡng phát thải tích lũy không được vượt quá để hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu theo một lượng và xác suất nhất định. Ngân sách phát thải có thể được xác định chỉ cho CO 2 hoặc tất cả các khí nhà kính.

Also see:
•Greenhouse gases
•Paris Agreement

Greenhouse gases
(GHGs)

Khí nhà kính

Các loại khí hấp thụ và phát lại bức xạ hồng ngoại, do đó giữ nó trong bầu khí quyển Trái đất. Bao gồm carbon dioxide (CO 2 ), metan (CH 4 ), oxit nitơ (N 2 O), hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), lưu huỳnh hexafluoride (SF 6 ) và nitơ triflorua (NF 3 ).

 

Greenhouse Gas (GHG) emission reductiontargets

Mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính

Các mục tiêu do tổ chức đặt ra để giảm lượng phát thải trực tiếp hoặc gián tiếp ở một lượng nhất định.

Also see:
•Greenhouse gases
•Science-based targets

Insetting

Cài đặt

Được sử dụng để mô tả các dự án hoàn toàn nằm trong ranh giới chuỗi cung ứng Phạm vi 3 của một công ty, một dự án nằm một phần trong ranh giới chuỗi cung ứng Phạm vi 3 của họ (bao trùm chuỗi cung ứng của họ và chuỗi cung ứng của các công ty khác) và một dự án liền kề với ranh giới chuỗi cung ứng.

Có nhiều định nghĩa cho thuật ngữ “insting” đang được sử dụng và chưa có sự tiêu chuẩn hóa thuật ngữ này.

Intergovernmental Panelon Climate Change
(IPCC)

Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu

Cơ quan đánh giá khoa học liên quan đến biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc.

Also see:
●IPCC Special Report on
1.5°C (SR15)
●Paris Agreement

IPCC Special Report on1.5˚C (SR15)

Báo cáo đặc biệt của IPCC về 1,5˚C

Một Báo cáo Đặc biệt do Liên Hợp Quốc yêu cầu về tác động của sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5°C so với mức tiền công nghiệp và các lộ trình phát thải khí nhà kính toàn cầu có liên quan. Được ban hành trong bối cảnh tăng cường ứng phó toàn cầu trước mối đe dọa của biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và nỗ lực xóa đói giảm nghèo. Báo cáo bao gồm hơn 6.000 tài liệu tham khảo khoa học và được chuẩn bị bởi 91 tác giả từ 40 quốc gia.

Also see:
•Paris Agreement

Long-term science-based target

Mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học dài hạn

Các mục tiêu giảm khí nhà kính phù hợp với những gì mà khoa học khí hậu mới nhất cho là cần thiết để đạt được mức không khí nhà kính ở cấp độ toàn cầu hoặc cấp ngành theo lộ trình 1,5°C trước năm 2050.

Also see:
•Near-termscience-based
target

Mitigation

Giảm thiểu

Theo IPCC, “sự can thiệp của con người nhằm giảm lượng khí thải hoặc tăng cường hấp thụ khí nhà kính”.

Also see:
•Mitigation strategy

Mitigation strategy

Chiến lược giảm thiểu

Một tập hợp các biện pháp do công ty lên kế hoạch để giảm thiểu phát thải khí nhà kính, có thể bao gồm giảm bớt, bù đắp, đền bù và trung hòa.

Also see:
•Mitigation
•Abatement
•Insetting
•Compensation
•Neutralization

Nature-based Solutions
(NBS)

Giải pháp dựa trên thiên nhiên

WWF định nghĩa NBS là “các biện pháp can thiệp bảo tồn, quản lý và/hoặc phục hồi hệ sinh thái được lên kế hoạch có chủ đích nhằm mang lại các lợi ích giảm thiểu và/hoặc thích ứng khí hậu tích cực có thể đo lường được, đồng thời mang lại lợi ích đồng thời cho sự phát triển con người và đa dạng sinh học, quản lý các rủi ro khí hậu dự kiến đối với thiên nhiên có thể làm suy yếu các lợi ích lâu dài của chúng”. hiệu quả.”

Also see:
•Beyond value chain
mitigation
•Carbon Dioxide Removal
(CDR)
•Compensation
•Neutralization
•Insetting

Near-term science-based target

Mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học ngắn hạn

Các mục tiêu giảm khí nhà kính phù hợp với những gì khoa học khí hậu mới nhất cho là cần thiết để hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5°C so với mức tiền công nghiệp và đạt được trong khung thời gian 5-10 năm kể từ ngày nộp cho SBTi.

Also see:
•Long-term science-based
target

Net-zero

Việc đặt ra các mục tiêu không phát thải ròng của công ty phù hợp với việc đáp ứng các mục tiêu khí hậu xã hội có nghĩa là: (a) giảm lượng phát thải thuộc phạm vi 1, 2 và 3 xuống 0 hoặc mức dư lượng phù hợp với việc đạt được mức phát thải ròng bằng 0 ở cấp toàn cầu hoặc cấp ngành trong các kịch bản 1,5°C đủ điều kiện hoặc các lộ trình theo ngành và (b) vô hiệu hóa mọi phát thải dư thừa vào ngày mục tiêu bằng không – và mọi phát thải khí nhà kính thải vào khí quyển sau đó.

Also see:
•Near-term science-based
target
•Long-term science-based
target
•Residual emissions

Neutralization

Trung hòa

Các biện pháp mà các công ty thực hiện để loại bỏ carbon khỏi khí quyển và lưu trữ nó vĩnh viễn để đối trọng với tác động của lượng khí thải vẫn không suy giảm.

Also see:
•Nature-based Solutions
•Carbon credits
•Carbon Dioxide Removal
(CDR)

Physical emissionsintensity

Cường độ phát thải vật lý

Một thước đo mô tả lượng phát thải trên một đơn vị vật lý của một hoạt động (ví dụ: sản xuất xi măng). Phương pháp hội tụ cường độ theo ngành cụ thể dựa trên nguyên tắc là tất cả các công ty trong một ngành sẽ hội tụ về cùng một cường độ phát thải vật lý trong lộ trình giảm nhẹ trong năm tới.

Also see:
•Decarbonization
•Paris Agreement

Removals

Loại bỏ

Các biện pháp mà các công ty thực hiện để loại bỏ carbon khỏi khí quyển và lưu trữ vĩnh viễn carbon trong hoặc ngoài chuỗi giá trị. Ví dụ bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  • DAC và lưu trữ
  • Năng lượng sinh học thu hồi và lưu trữ carbon (BECCS)
  • Cải thiện quản lý đất
  • Cải thiện quản lý rừng
  • Phục hồi đất, ví dụ như đất than bùn, rừng trên cạn hoặc rừng ngập mặn

Trong chuỗi giá trị, các công ty trong lĩnh vực FLAG dự kiến sẽ cung cấp dịch vụ loại bỏ cũng như giảm thiểu carbon sinh học như một phần trong các mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học của họ.

Also see:
•Carbon Dioxide Removal
(CDR)
•Neutralization

Residual emissions

Lượng khí thải dư thừa

Các nguồn phát thải không suy giảm trong một năm cụ thể của kịch bản giảm nhẹ. SBT dài hạn xác định mức phát thải dư lượng tối đa của công ty phù hợp với mức phát thải ròng bằng 0 toàn cầu hoặc theo ngành trong các lộ trình giảm thiểu phù hợp với 1,5°C với mức vượt quá thấp hoặc không vượt quá.

Also see:
•Paris Agreement

SBTi Net-Zero ExpertAdvisory Group (EAG)

Nhóm cố vấn chuyên gia SBTi Net-Zero 

Cơ quan tư vấn cho SBTi bao gồm các đại diện từ các tổ chức xã hội dân sự, các sáng kiến hành động về khí hậu của doanh nghiệp, các cơ quan nghiên cứu và các bên liên quan khác đóng góp cụ thể vào việc phát triển Tiêu chuẩn Net-Zero.

 

SBTi Scientific AdvisoryGroup (SAG)

Nhóm tư vấn khoa học SBTi

Cơ quan tư vấn cho SBTi bao gồm các chuyên gia được công nhận về giảm thiểu biến đổi khí hậu, mô hình đánh giá tổng hợp, hệ thống năng lượng và động lực sử dụng đất cũng như các chủ đề khác góp phần phát triển nền tảng khoa học của SBTi.

 

SBTi Technical AdvisoryGroup (TAG)

Nhóm tư vấn kỹ thuật SBTi

Cơ quan tư vấn cho SBTi bao gồm những người thực hành và chuyên gia về các chủ đề như tính bền vững của doanh nghiệp, tính toán khí nhà kính và thiết lập mục tiêu, cung cấp phản hồi về các phương pháp SBTi, thay đổi tiêu chí và hướng dẫn.

 

Science-based targets
(SBTs)

Mục tiêu dựa trên khoa học

Các mục tiêu phù hợp với những gì khoa học khí hậu mới nhất cho rằng cần thiết để đáp ứng các mục tiêu của Thỏa thuận Paris – theo đuổi nỗ lực hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5°C.

Also see:
•Near-term science-based
targets
•Paris Agreement
•Pre-industrial levels

Science-based targetmethods

Phương pháp nhắm mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học

Các phương pháp được sử dụng để tính toán các mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học từ lộ trình giảm thiểu, các biến đầu vào của công ty và công thức phân bổ.

Also see:
•Absolute reduction
•Sector-specific intensity
convergence

Sector-specific intensityconvergence

Sự hội tụ cường độ theo ngành cụ thể

Phương pháp được sử dụng để tính toán các mục tiêu về cường độ phát thải dựa trên nguyên tắc hội tụ về cường độ phát thải vật lý trên toàn ngành trong một năm tới của lộ trình giảm nhẹ.

Also see:
•Absolute reduction
•Science-based target
methods

Sector-specificpathways

Lộ trình cụ thể theo ngành

Lộ trình phát thải tuyệt đối hoặc cường độ phát thải cho một lĩnh vực cụ thể có thể được sử dụng để tính toán các mục tiêu cường độ phát thải ngắn hạn và dài hạn – cũng như các mục tiêu tuyệt đối dài hạn, trong hầu hết các trường hợp.

Also see:
•Cross-sector pathway

Scope 1 emissions

Phát thải phạm vi 1

Được xác định theo tiêu chuẩn kế toán của Nghị định thư GHG là: “Lượng phát thải khí nhà kính trực tiếp của tổ chức báo cáo.”

Also see:
•Greenhouse gases

Scope 2 emissions

Phát thải phạm vi 2

Được xác định theo tiêu chuẩn kế toán của Nghị định thư GHG là: “Lượng phát thải (gián tiếp) của một tổ chức báo cáo liên quan đến việc sản xuất điện, sưởi ấm/làm mát hoặc hơi nước mua để tiêu dùng riêng.”

Also see:
•Greenhouse gases

Scope 3 emissions

Phát thải phạm vi 3

Được xác định theo tiêu chuẩn kế toán của Nghị định thư GHG là: “Lượng phát thải gián tiếp của tổ chức báo cáo không nằm trong phạm vi 2.”

Also see:
•Greenhouse gases

The Paris Agreement

Hiệp định Paris

Được nêu trong Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), thỏa thuận Paris là một “hiệp ước quốc tế có tính ràng buộc về mặt pháp lý về biến đổi khí hậu. Nó đã được 196 Bên thông qua tại Hội nghị các bên (COP) 21 ở Paris, vào ngày 12 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực vào ngày 4 tháng 11 năm 2016. Mục tiêu của nó là hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức dưới 2, tốt nhất là ở mức 1,5 độ C. , so với mức độ tiền công nghiệp.”

 

United Nations ClimateChange Conference
(2021: COP26)

Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc

COP hàng năm quy tụ 197 quốc gia đã phê chuẩn UNFCCC. Là cuộc tụ tập thứ 26 như vậy, nó được gọi là COP26 và diễn ra tại Glasgow vào tháng 11 năm 2021. Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) tuyên bố rằng: “Theo Công ước, các quốc gia đã đạt được hai thỏa thuận quan trọng về giảm phát thải khí nhà kính: Nghị định thư Kyoto được thông qua năm 1997 và Thỏa thuận Paris được thông qua vào năm 2015. Hiệp định Paris được xây dựng xung quanh đó -được gọi là “những đóng góp do quốc gia tự quyết định” như một phương tiện để đạt được mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu và tăng cường những đóng góp đó theo thời gian”.

Also see:
•Paris Agreement

Value chain emissions

Phát thải chuỗi giá trị

Lượng phát thải ở phạm vi 1, 2 và 3 của một công ty được xác định theo Tiêu chuẩn Báo cáo và Kế toán Doanh nghiệp của Nghị định thư GHG.

Also see:
•Scope 1 inventory
•Scope 2 inventory
•Scope 3 inventory

Well-to-wheel (WTW)

Từ giếng dầu tới bánh xe (WTW)

Lượng khí thải từ bể chứa đến bánh xe (TTW) bao gồm toàn bộ năng lượng được sử dụng sau khi chuyển đổi. Đây là lượng khí thải xảy ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu. Lượng phát thải từ giếng vào bể chứa (WTT) dựa trên các nghiên cứu đánh giá vòng đời của nhiên liệu có nguồn gốc hóa thạch (ví dụ: xăng, dầu diesel, khí tự nhiên nén và hóa lỏng), nhiên liệu sinh học và điện (dựa trên thời gian và mức trung bình ước tính theo kịch bản cụ thể). cường độ carbon lưới). Cùng với nhau, TTW và WTT tạo nên lượng phát thải khí nhà kính WTW. Điều này không bao gồm lượng khí thải từ hoạt động sản xuất xe cộ hoặc pin, hoặc những lượng khí thải được bù đắp bằng việc tái chế vật liệu, cùng nhiều hoạt động khác.