cart.general.title

ESG là gì?

ESG là viết tắt của Environmental, Social, and Governance, tức là Môi trường, Xã hội và Quản trị

ESG là gì?

Trong thời đại ngày nay, khi mà các vấn đề về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp ngày càng được quan tâm, ESG là một khái niệm không thể bỏ qua đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người tiêu dùng. ESG là viết tắt của Environmental, Social, and Governance, tức là Môi trường, Xã hội và Quản trị. Đây là một bộ tiêu chuẩn để đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và ảnh hưởng của doanh nghiệp đến cộng đồng. 

 • Môi trường (Environmental): Đánh giá các vấn đề liên quan đến tác động của doanh nghiệp đến môi trường sống, như phát thải khí nhà kính, quản lý nước và chất thải, nguồn cung nguyên liệu thô, tác động từ biến đổi khí hậu…
 • Xã hội (Social): Đánh giá các vấn đề liên quan đến sự đa dạng, công bằng và hòa nhập của doanh nghiệp trong nội bộ và với các bên liên quan, như quản lý lao động, an ninh và bảo mật dữ liệu, quan hệ cộng đồng…
 • Quản trị (Governance): Đánh giá các vấn đề liên quan đến quản trị công ty, đạo đức kinh doanh, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tuân thủ các quy định pháp luật…

Thuật ngữ này ban đầu xuất hiện dưới dạng CSR (Corporate Social Responsibility) - một thuật ngữ để chỉ trách nghiệm xã hội của doanh nghiệp, trong một ấn phẩm vào năm 1953 bởi nhà kinh tế học Hoa Kỳ Howard Bowen. Hiện nay, ESG đã tiến hóa từ một hệ thống báo cáo chuyên biệt cho các nhà đầu tư tài chính, trở thành một thuật ngữ chung để chỉ cách mà các doanh nghiệp hay thương hiệu cân nhắc những tác động của sản phẩm của mình lên xã hội và nhân sự của họ.

Tại sao ESG lại quan trọng?

ESG không chỉ là một xu hướng đầu tư mà còn là một yếu tố quyết định sự thành công và bền vững của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có hiệu suất ESG cao thường có nhiều lợi thế như:

 • Tăng uy tín và niềm tin của các bên liên quan, nhất là nhà đầu tư và người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ Millenials và Gen Z, những người quan tâm nhiều hơn đến các giá trị và mục đích của doanh nghiệp2.
 • Giảm rủi ro và chi phí, nhờ việc tối ưu hóa nguồn lực, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm, nâng cao an toàn và sức khỏe cho nhân viên, tuân thủ các quy định pháp luật và đạo đức3.
 • Tạo ra các cơ hội mới, nhờ việc đổi mới sản phẩm và dịch vụ, mở rộng thị trường, hợp tác với các đối tác bền vững, tham gia vào các sáng kiến và chương trình phát triển cộng đồng4.

Làm thế nào để đánh giá ESG?

ESG là một bộ tiêu chuẩn quốc tế để hướng dẫn các hoạt động ESG

ESG là một bộ tiêu chuẩn quốc tế để hướng dẫn các hoạt động ESG

Để đánh giá ESG, các doanh nghiệp cần báo cáo mức độ thực hành ESG của mình dựa trên các bộ khung báo cáo phát triển bền vững. Các bộ khung báo cáo phát triển bền vững chính hiện nay có thể kể đến như:

 • Khung báo cáo của Sáng kiến Báo cáo toàn cầu (GRI): Bộ chuẩn mực của GRI bao gồm các nguyên tắc, khái niệm và chỉ số để hướng dẫn các doanh nghiệp báo cáo về các tác động của hoạt động kinh doanh đối với các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị.
 • Khung báo cáo của Hiệp hội Quốc tế về Báo cáo tích hợp (IIRC): Bộ khung của IIRC nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp báo cáo về cách thức tạo ra giá trị trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, bằng cách kết nối các thông tin về chiến lược, quản trị, hiệu suất và triển vọng của doanh nghiệp.
 • Khung báo cáo của Sáng kiến Báo cáo Tài chính Bền vững (SASB): Bộ khung của SASB cung cấp các tiêu chuẩn để giúp các doanh nghiệp báo cáo về các yếu tố ESG có liên quan đến tạo ra giá trị tài chính và giảm rủi ro cho các nhà đầu tư.
 • Khung báo cáo của Hội đồng Tiêu chuẩn Bền vững Quốc tế (ISCS): Bộ khung của ISCS là một sự kết hợp của các bộ khung báo cáo phát triển bền vững trước đây, bao gồm GRI, IIRC, SASB và CDP (Carbon Disclosure Project). Bộ khung của ISCS nhằm tạo ra một ngôn ngữ chung và một cơ sở dữ liệu toàn cầu về các thông tin ESG của các doanh nghiệp.

Ngoài ra, còn có một số công cụ và chỉ số khác để đánh giá ESG, như:

 • Chỉ số ESG của MSCI: Một công cụ để đo lường và so sánh hiệu suất ESG của các doanh nghiệp, quỹ và chỉ số trên toàn thế giới.
 • Chỉ số ESG của FTSE Russell: Một công cụ để đánh giá và xếp hạng các doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí ESG, cũng như cung cấp các chỉ số ESG để hỗ trợ các quyết định đầu tư bền vững.
 • Chỉ số ESG của S&P Dow Jones: Một công cụ để cung cấp các thông tin về hiệu suất ESG của các doanh nghiệp, quỹ và chỉ số, cũng như cung cấp các giải pháp đầu tư ESG dựa trên các tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá của S&P Global.

Kết luận

ESG là một khái niệm quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội. Để đánh giá ESG, các doanh nghiệp cần báo cáo và cung cấp các thông tin minh bạch và đáng tin cậy về các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị. Các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người tiêu dùng cũng cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ESG, để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh có lợi cho cộng đồng và môi trường.